Maison deDaniel Heckscher’ pour Residence Magazine